Energie- en Milieu Investeringsaftrek (EIA en MIA) | 23 maart 2015

Energie- en Milieu Investeringsaftrek (EIA en MIA)

In de vorige berichten ben ik ingegaan op een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen die innovatieve ondernemers zelf kunnen gebruiken om hun kosten te drukken. Veel innovatieve ondernemers zijn actief op energie- of milieugebied. Is uw product of dienst te vinden op de energielijst of milieulijst (te vinden op de site van RVO.nl), dan kan uw cliënt, mits ondernemer, een interessante aftrekpost krijgen. Een niet onbelangrijk verkoopargument voor uw product of dienst.
Uiteraard kan u zelf ook gebruik maken van de EIA of MIA bij investering in een energiezuinig of milieuvriendelijk product.

EIA
De EIA is als stimulering bedoeld om bedrijven te laten investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Als het product of dienst op de (jaarlijks nieuw gepubliceerde) energielijst voorkomt, kan de onderneming die investeert bovenop de normale afschrijvingskosten een extra aftrekpost van 41,5% (cijfer 2015) van het geïnvesteerde bedrag claimen. Bij een investering van € 100.000 bedraagt de extra aftrekpost dus € 41.500.

Een zeer belangrijke voorwaarde die nogal eens vergeten wordt is dat de aftrek alleen maar kan worden geclaimd na tijdige aanvraag bij het RVO.nl. Een aanvraag is tijdig als deze binnen 3 maanden na het geven van de opdracht (bij voorkeur schriftelijk) plaats vindt. De aanvraag te laat of niet indienen betekent: geen EIA.

MIA
De MIA is een soortgelijke aftrekpost en is bedoeld voor milieuvriendelijke investeringen. Ook hier dient het product of dienst op de jaarlijks nieuw gepubliceerde milieulijst voor te komen en dient de aanvraag tijdig bij het RVO.nl te worden ingediend. De extra aftrek bedraagt 36%, 27% of 13,5% van het geïnvesteerde bedrag, voor respectievelijk de categorie I, II of III (te vinden op de milieulijst).

Komt de investering op zowel de lijst van de EIA voor als op die van de MIA, dan dient u een keuze te maken. Het is niet mogelijk om voor één investering beide aftrekken te claimen. Wel kan u naast de EIA of MIA de “normale” kleinschaligheidsinvesteringsaftrek claimen.

Vamil
Bepaalde investeringen die in aanmerking komen voor de MIA komen ook in aanmerking voor de Vamil (versnelde afschrijving milieu-investeringen). Met deze regeling kan u 75% van de investering op een willekeurig moment afschrijven. Of u dat snel (bijvoorbeeld volledig in het jaar van aanschaf) of langzaam doet, bepaalt u zelf. De overige 25% moeten wel regulier worden afgeschreven. De Vamil kan u dus een mooi liquiditeitsvoordeel of planningsinstrument opleveren. Valt u met uw belastbare winst in een hoger tarief, dan kan u door (deels) versneld af te schrijven wellicht net in een lagere schijf vallen.

Komt uw product of dienst niet voor op de energie- of milieulijst? Dan kan u zelf een voorstel indienen om uw product of dienst op de lijst te krijgen.

Wilt u meer weten, neem contact op.

Pdf-versie van bovenstaand bericht