Innovatiebox | 18 februari 2015

De innovatiebox

Hieronder ga ik in op de innovatiebox, een fiscale tegemoetkoming voor innovatieve ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (denk aan BV’s en NV’s). Met het invoeren van de innovatiebox wordt het innovatieve ondernemerschap in Nederland gestimuleerd.

Kom ik in aanmerking?
Ten eerste dient de winst die u behaalt met de innovatieve ondernemersactiviteiten te worden belast met vennootschapsbelasting. Daarmee kunnen bijvoorbeeld eenmanszaken of vof’s geen gebruik maken van de innovatiebox. Wellicht een reden om eens na te laten gaan om uw eenmanszaak om te zetten in een BV.
Ten tweede dient u het immateriële activum zelf te ontwikkelen en u hebt hiervoor een octrooi gekregen, of er is een S&O-verklaring voor afgegeven (WBSO – zie berichtgeving van 13 januari 2015).
En als laatste moet de omzet die u met het activum behaalt voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het octrooi dat u hebt gekregen.

Wat houdt de tegemoetkoming in?
De winsten (omzet minus kosten) die worden behaalt met de innovatieve activiteiten vallen in een aparte box binnen de vennootschapsbelasting. Voor de voordelen geldt een effectieve heffing van 5%, in plaats van de reguliere heffing in de vennootschapsbelasting van 20% of 25%. Het voordeel van de innovatiebox kan dus oplopen tot 80%.
Meestal worden eerst voortbrengingskosten gemaakt alvorens er voordelen ontstaan. De voordelen moeten groter zijn dan de voortbrengingskosten die u hebt afgetrokken. Dit wordt de “boxdrempel” genoemd: de som van de voorbrengingskosten in het boekjaar zelf en het saldo van de in te lopen voortbrengingskosten (die bij beschikking door de Belastingdienst worden vastgesteld).
Innovatieverliezen vallen niet onder de heffing van 5%. Deze mag u verrekenen met belastbare winsten van het voorgaande jaar en komende jaren.

Alternatieve tegemoetkoming
Vanaf 2013 kunt u kiezen voor een forfaitair vast bedrag waarop u de innovatiebox wilt toepassen. Deze regel is speciaal in het leven geroepen voor het MKB, waar de administratieve verwerking van de innovatiebox vaak als te complex werd ervaren.
Het vaste bedrag is 25% van de totale winst, met een maximum van € 25.000 per jaar. U hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat u hebt voortgebracht.
U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast. U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u het immateriële activum voortbrengt en in de 2 volgende jaren.

Zijn er verplichtingen?
De innovatiebox past u jaarlijks toe in de aangifte vennootschapsbelasting die u doet. Het is zeer gebruikelijk met de Belastingdienst praktische afspraken te maken welke kosten en omzetten precies voortvloeien uit het voortgebrachte immateriële actief en hoe dus het voordeel dat in de innovatiebox valt, bepaald moet worden.

Tot zover. Wilt u meer weten, neem contact op.

Pdf-versie van bovenstaand bericht