Research- en Developmentaftrek (RDA) | 29 januari 2015

Research- en Developmentaftrek (RDA)

In de vorige berichtgeving ben ik ingegaan op de WBSO; wat deze inhoudt, wanneer je hiervoor in aanmerking komt en de verplichtingen. Deze keer ga ik in op een met de WBSO samenhangende tegemoetkoming, namelijk de Research- en developmentaftrek (RDA).

Kom ik in aanmerking?
De RDA wordt altijd tegelijkertijd aangevraagd met de WBSO. Komt u niet in aanmerking voor de WBSO, dan komt u ook niet in aanmerking voor de RDA; u bent dus een ondernemer die speur- en ontwikkelingswerk verricht en hiervoor gebruik maakt van de WBSO.
Daarnaast moet uw onderneming in Nederland vennootschapsbelastingplichtig zijn of u bent ondernemer zelfstandig belastingplichtig voor de inkomstenbelasting.

Wat houdt de tegemoetkoming in?
De RDA is vormgegeven als een extra aftrekpost die gebaseerd is op kosten en uitgaven die zien op het uitvoeren van eigen speur- en ontwikkelingswerk. De loonkosten zijn hiervan uitgezonderd, omdat op deze kosten de WBSO ziet.
De tegemoetkoming bedraagt 60% van:
1) de geschatte kosten en uitgaven besteed aan S&O-werk, in het geval het aantal goedgekeurde S&O-uren (zoals blijkt uit de WBSO-beschikking) meer dan 150 per maand bedraagt.
2) het aantal goedgekeurde S&O-uren vermenigvuldigd maal een forfaitair bedrag van € 15 per uur, in het geval het aantal goedgekeurde S&O-uren onder de 150 per maand ligt. Ligt het aantal uren lager dan 150, dan kan overigens ook gekozen worden om de werkelijke kosten als basis te nemen.

Niet alle kosten die toerekenbaar zijn aan S&O-werk komen voor de RDA in aanmerking. Zo zijn kosten die verband houden met administratieve of organisatorische werkzaamheden uitgesloten. Ook komen bijvoorbeeld inhuur van arbeid, afschrijvingskosten en financieringskosten niet in aanmerking.

Zijn er verplichtingen?
Ook hier zijn er verplichtingen. Per project moet er een administratie worden bijgehouden die inzicht geeft in de kosten en uitgaven en de daaraan verbonden betalingen. De documenten waaraan u kan denken zijn offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, betaalbewijzen en dergelijke.
Mocht uw RDA-beschikking zijn verstrekt op basis van het forfait, dan is het bijhouden van S&O-uren voldoende.
Als achteraf blijkt dat niet aan de verplichtingen is voldaan, dan kan het RVO.nl het toegekende RDA-bedrag geheel corrigeren en een boete opleggen. Verstrekt u onjuiste of onvolledige informatie die tot een andere conclusie leidt als bij juiste informatie, dan riskeert u een boete tot ten hoogste € 100.000 (afhankelijk van de verwijtbaarheid).

Tot zover. Komende keer ga ik nader in op de Innovatiebox. Wilt u meer weten, neem contact op.

PDF-versie van bovenstaand bericht